ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧು, ನಮಸ್ಕಾರ, ವಿ.ಆರ್.ಭಟ್ ತಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ

Wednesday, December 22, 2010

ಜೀವ ಪರಿಧಿ


ಜೀವ ಪರಿಧಿ
ಪರಿಧಿಯೊಳಗೆ ಅದರ ಹೊರಗೆ
ಪರಿಕಿಸುತ್ತ ಹಲವು ಬಗೆ
ಚರಿತೆಗಳನು ದಾಖಲಿಸುವ
ಅರಿವುಗೊಡದ ಶಕ್ತಿಯೇ

ಎಲುವಗೂಡು ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ
ಚೆಲುವಿಗಾಗಿ ಚರ್ಮಮೆತ್ತಿ
ಒಲವೆನ್ನುವ ಭಾವಬೆಸೆದು
ನಲಿವು ತರುವ ಯುಕ್ತಿಯೇ ?

ಜಗದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲಿಸಿ
ಯುಗದ ಧರ್ಮ ಅದಕೆ ಮಿಳಿಸಿ
ಹಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಲೋಭ
ಹಗುರ ತೂರ್ವ ರೀತಿಯೇ ?

ಹಲವ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲವುಜನಕೆ
ಕೆಲವೂ ಕೊಡದೆ ಹಲವು ಜನಕೆ
ಅಲೆಯುವಂತೆ ಆಡಿಸುತ್ತ
ಬಲವ ಹರಿವ ಸೂಕ್ತಿಯೇ ?

ಪ್ರೀತಿಯೆಂಬ ಬೀಜನೆಟ್ಟು
ನೀತಿಯಿಂದ ಬಳ್ಳಿ ಬೆಳೆದು
ಆತುಕೊಂಡು ಬದುಕ ಮರವ
ಸೋತು ಬಿಡುವ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೇ ?