ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧು, ನಮಸ್ಕಾರ, ವಿ.ಆರ್.ಭಟ್ ತಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ

Tuesday, July 13, 2010ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕುತ ಬಂದಳು ಶರಾವತಿ

ಹೇ... ಲಾಗಿಚಿಕ್ಕಿ ಹೇ ...ಲಾಗಿಚಿಕ್ಕಿ
ಲಾಗಿಚಿಕ್ಕಿ ಲಾಗಿಚಿಕ್ಕಿ ಲಾಗಿಚಿಕ್ಕಿ........

ಧುಮ್ ಧುಮ್ ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕಿ ಹರಿದು
ರಿಮ್ ಜಿಮ್ ವಿದ್ಯುತ್ತ ನೀಡಿ
ಬಂ ಬಂ ಬಸೋಲ್ ಸದ್ದಿನಿಂದಾ
ಹರಿದುಬಂದಳು ಶರಾವತಿ
ಭರದಿ ಬೆಳಗುತ್ತ ನಾಡ
ವರದ ದೀಪವು ನೋಡ
ಹರುಷ ಹರಡುತ್ತ ಮನಕೆಲ್ಲಾ
ತೆರೆದುತಂದಳು ಪಂಚಾರತಿ !

ಹೇ... ಲಾಗಿಚಿಕ್ಕಿ ಹೇ ...ಲಾಗಿಚಿಕ್ಕಿ
ಲಾಗಿಚಿಕ್ಕಿ ಲಾಗಿಚಿಕ್ಕಿ ಲಾಗಿಚಿಕ್ಕಿ.......

ರಾಜಾ ರಾಕೆಟ್ಟು ರಾಣಿ
ರೋರರ್ ಮತ್ತಲ್ಲೇ ತ್ರಿವೇಣಿ
ರಾಜಧಾನಿಯ ಜನವೆಲ್ಲ ಕುಣಿದೇಳುವಾ
ಆ ಅಬ್ಬರದ ಸೆಳಕು!
ಭೋಗ ವೈಭೋಗವಲ್ಲಿ
ಯೋಗ ಬೇಕೊಮ್ಮೆ ನೋಡೆ
ರಾಗ ಹಾಕುತ್ತ ತಾಳ ನಾವು
ಕುಣಿಯೋಣ ಏಕಳುಕು?

ಹೇ... ಲಾಗಿಚಿಕ್ಕಿ ಹೇ ...ಲಾಗಿಚಿಕ್ಕಿ
ಲಾಗಿಚಿಕ್ಕಿ ಲಾಗಿಚಿಕ್ಕಿ ಲಾಗಿಚಿಕ್ಕಿ........

ಊರ ಪೋರಗಳೆಲ್ಲ
ನಾರಿಮಣಿಗಳು ತಾವೆಲ್ಲ
ಭಾರೀ ಆಸೆಯ ಹೊತಗೊಂಡು
ಸೇರಿ ಬಂದರು ನೋಡಲಿಕೆ
ಭೂರಿ ಭೋಜನ ಕಣ್ಗೆ
ಸೂರೆ ಹೊಡೆಯುವವರ್ಗೆ
ಜಾರಿ ಬಿದ್ದೀರಿ ಕೆಳಗೆ ಜೋಕೆ!
ಮುಂಗಾರುಮಳೆ ಜಾರ್ಕೆ

ಹೇ... ಲಾಗಿಚಿಕ್ಕಿ ಹೇ ...ಲಾಗಿಚಿಕ್ಕಿ
ಲಾಗಿಚಿಕ್ಕಿ ಲಾಗಿಚಿಕ್ಕಿ ಲಾಗಿಚಿಕ್ಕಿ........

ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿಗಳಷ್ಟು
ಎನಿಮಾ ಹಚ್ಚಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟು
ಹನುಮ ಬಲದಿಂದ ಮೆಟ್ಟಿಲಿಳಿದು
ಎಣಿಸಿ ಸಾವಿರ ಬೇಸಿಗೆಯಲಿ !
ಘನತೆಗೊಂದೇ ಜಲಪಾತ
ಬನತಾಯೀಯ ನಡುವೆ
ಅನತಿದೂರದಿ ಕರೆಯುತಿಹುದು
ಹೋಗೊಮ್ಮೆ ನೋಡಲ್ಲಿ !

ಹೇ... ಲಾಗಿಚಿಕ್ಕಿ ಹೇ ...ಲಾಗಿಚಿಕ್ಕಿ
ಲಾಗಿಚಿಕ್ಕಿ ಲಾಗಿಚಿಕ್ಕಿ ಲಾಗಿಚಿಕ್ಕಿ.....