ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧು, ನಮಸ್ಕಾರ, ವಿ.ಆರ್.ಭಟ್ ತಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ

Monday, August 16, 2010

ದೈವದೊಡನೆ ವಾಗ್ವಾದ !


ರಾಜಾ ರವಿವರ್ಮ ರಚಿತ ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ : ಅಂತರ್ಜಾಲ

ದೈವದೊಡನೆ ವಾಗ್ವಾದ !


ನೀನು ಮೋಹಿನಿಯಾಗು ಮೋಹಿಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ
ಜಗವನಾಳುವ ಶಕ್ತಿಯೇ
ನಾನು ಭಸ್ಮಾಸುರನೇ ಆದರೂ ನೋವಿಲ್ಲ
ಕಾಣಲು ನಿನ್ನನೊಮ್ಮೆ !

ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮದಮತ್ಸರಗಳಿಟ್ಟು
ಭುವಿಯ ಗೂಡಿಗೆ ದೂಡಿದೇ
ನಾಮಬಲದಿಂದಲೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಸೋಲಿಸುವೆ
ರವಿಯಾಣೆ ತಡಮಾಡದೇ

ಕಾಮಿನಿಯು ನೀನಾಗು ಕಾಮಾಂಧ ನಾನಾಗಿ
ಕಾಮಿಸುತ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆವೆ
ನೇಮನಿಷ್ಠೆಗಳೆಲ್ಲ ಅನುಸರಿಸಲವು ಕಷ್ಟ
ಪ್ರೇಮಿಸುತ ಇದ್ದು ಬಿಡುವೆ !

ಲೋಭಿಯು ನೀನಾಗೆ ಮಗನಾಗಿ ನಾ ಜನಿಸಿ
ಮದವೇರಿ ಮದ್ದರೆಯುವೆ !
ಲಾಭನನಗದು ಖಾತ್ರಿ ನಿನಗೇಕೆ ಮತ್ಸರವು ?
ನಾಭಿಯಿಂದಲೆ ಕೋಪವೇ ?

ತಂಪು ಗಾಳಿಯು ನಿನ್ನ ಮೈಯ ಕಂಪನು ತಂತು
ಸೊಂಪಾಯ್ತು ಮನವು ಹಿಗ್ಗಿ
ಕೆಂಪಾಯ್ತು ಈ ಕಣ್ಣು ಭಾರವಾಗುತ ಎದೆಯು
ನೀ ಕಾಣದಿರಲು ಕುಗ್ಗಿ !