ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧು, ನಮಸ್ಕಾರ, ವಿ.ಆರ್.ಭಟ್ ತಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ

Thursday, December 3, 2009

ಬನ್ನಿ ನಿಮಗಿದೋ ಸ್ವಾಗತ
ನನ್ನ 'ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಕ್ರಮಿಸುತ
ಮುನ್ನ ನಿಮ್ಮಲಿ ಭಿನ್ನಹ :
ಮನ್ನಿಸಿರಿ ನಿಮ್ಮಭಿಮತ