ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧು, ನಮಸ್ಕಾರ, ವಿ.ಆರ್.ಭಟ್ ತಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ

Sunday, September 5, 2010

ನಧೀಂ ಧೀಂ ತನ ........!!

ನಮ್ ಪಂಚರ್ ಶಾಪು

ನಧೀಂ ಧೀಂ ತನ ........!!


" ಯಾಕ್ಲಾ ವಾರ್ದ ಕೆಳಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ದು ನೆಪ್ಪಿಲ್ವಾ ? "

" ಅಣಾ ನೆಪ್ಪೈತಣಾ ಏಳಣಾ ಹೇನಿಸ್ಯ ? "

" ಹೇನಿಲ್ಲಪ್ಪಾ ಬೆಂಗ್ಳೂರಾಗೆ ಮನೆಮನೆಗೂ ಕೊಳ್ವೆ ಬಾವಿ ಆಕುಸ್ತಾರಲ್ಲ ಜನ ಇರ್ವ್ಗೇನಾರ ತಲೆ ಐತ ? "

" ಯಾಕಣಾ, ಅವರ್ದುಡ್ಡು ಅವ್ರು ಹೊಡಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಂಗೇನು ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚು ನೀನೂ ಹೊಡಸ್ಕೋ ಬೇಕಾರೆ "

" ಅಲ್ಲಾಲೇ ಅದ್ರೊಳಗೆ ನೀರ್ಗೊಳೆಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬತ್ತದೆ ? ಇರೋ ಭೂಮಿ ಒಂದೇ ಅಲ್ವಾ, ಭೂಮಿನಲ್ಲೇ ನೀರಿರಿಕಿಲ್ಲಾ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಹಿಂಗ್ಮಾಡುದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಅವಾಂತ್ರ ಅಲ್ವೇನ್ಲ ? "

" ಮತ್ತೆ ಏನ್ಮಾಡ್ಬೇಕೂಂತೀಯ ? "

" ಕಾರ್ಪೋರೇಸನ್ ನೋರು ಸಲ್ಪ ಕೇಳಿ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿ ಏರಿಯಾಗೆ ತಕ್ನಾಗೆ ಒಂದೇನಾರ ಕಾಮನ್ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುದ್ರೆ ಆಯ್ತಿತ್ತು ಇದ್ನೆಲ್ಲಾ ಯಾರು ಕೇಳೋರು-ಹೇಳೋರು ? "

" ಅಂಗಂತ್ಯಾ ಇರು ನೋಡವ ಯಾರಾರು ಬತ್ತಾರೇನೋ ಕೇಳಾಕೆ "

" ಎಲ್ಲಾ ಬತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇಲೆಕ್ಸನ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲೀಗಂಟ ಯಾರೂ ಬರಾಕಿಲ್ಲ, ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಬಂದ್ರೂನೂ ಸುಮ್ನೆ ಹೂಂ ಗುಟ್ ಎದ್ದೋಯ್ತರೆ "

" ಜನಗಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲಾ ಸಿವಾ ಹಂಗೇನಾರ ಬಂದಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಪೋರೇಟರ್ ನ ಕರ್ದು ಕಾರಿಂದ ಇಳ್ಸಿ ಮಾಡ್ತೀಯ ಮಾಡೋಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು "

" ಹೋಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಡು ಊರಿಗಾದಂಗ್ ಪೋರಂಗಾತದೆ "

--------------

" ಆಣಾ ಅದೇನ್ಲಾ ಧಾರವಡ್ದಾಗೆ ತಲೆಬುಲ್ಡೆಗೋಳು ಸಿಕ್ಕಾವಂತೆ "

" ಇಂದೆಲ್ಲೋ ಏನೋ ಆಗೋಗಿದ್ ಕಥೆ ಕಣ್ಲಾ, ಸಿಕ್ಕೈತಲ್ಲಾ ನಮ್ ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟುಸ್ತರೆ "

" ಅಲ್ಲಣೋ ಹದೆಲ್ಲಾ ಹಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲಾ ಅಂತ್ಯಾ ? "

"ಹಲ್ಲಯ್ಯಾ, ಹುತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗೆ ಇರೋ ಜನ್ವೇ ಅಂಗಾಗೋಯ್ತವ್ರೆ, ಕಳ್ದ್ ಸರ್ತಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ನೆಲಕಚ್ದ ಜನಗೋಳೆಷ್ಟು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋರ್ನ ಯಾರಾರಾ ಕೇಳಾರಾ ಇಲ್ಲೀತಂಕ ? "

" ಮನೆ ಕಟ್ಟುಸ್ಯವ್ರಂತೆ ಅವರ್ಗೋಳ್ಗೆ ? "

" ನೂರ್ಜನಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬಂಗೆ ಮನೆ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಸಾಕೇನ್ಲಾ? ಬಾಕಿ ಜನ ಎಲ್ಲಿಗೋಯ್ತರೆ ? "

" ಎಲ್ಲರ್ಗೂ ಸೇರ್ಸಿ ಒಂದು ಭವನಾನಾರಾ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟ್ ದಿನ ಕಳ್ದಿರೋದು "

" ನಂಗ್ಯಾಕೋ ಡೌಟು ಕಣ್ಲಾ ಆ ತಲೆಬುಲ್ಡೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಳುದ್ಸಲ ಮಳೆಬಂದಾಗ ಹೂತಾಕಿದ್ದೇ ಇರ್ಬೈದು "

" ಗೊತ್ತಾಯಾಕಿಲ್ಲ ಕಣಣ್ಣೋ ಇದ್ರೂ ಇರಬೈದು "

---------------------

" ಅಣೋ ನವಂಬರ್ ಬಂತಲ್ಲ, ರಾಜ್ಜೋಸ್ತವ ಮಡೀಕತಾರೆ ನಮ್ಮೈಕ್ಳು, ಅಂದಂಗೆ ನಮ್ ಕನಡಾ ಬಾಸೆಗೆ ಅದೇನೋ ಸ್ತಾನಾ ಮಾನಾ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಹಂತಿದ್ರಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕೈತೇನಣಾ ? "

" ಇರಲೇ ಸುಮ್ಕೆ, ಅದೆಲ್ಲಾ ನಡೀತಾನೇ ಇರ್ತದೆ, ನಮ್ದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಬುತ್ವ ಹಲ್ವೇನ್ಲ,ಹಿಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಇಂಗೇಯ ಅಲ್ಲಿಲ್ದೇ ಹಿದ್ದಾಗ ಕಡ್ಲೆ ಕಡ್ಲೆ ಹಿಲ್ದೇ ಹಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲು "

" ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ತಾನಾ ಮಾನಾ ಕೊಡಾಕಿಲ್ವಾ ? "

" ದಮ್ಮಿಲ್ಲ ಕಣ್ಲಾ ನಮ್ ಕನಡಾ ಜನೀಕ್ಕೆ ದಮ್ಮಿದ್ರೆ ಜಾಡ್ಸಿ ಇಸ್ಕೊಂಡಿರೋರು "

" ಹಲ್ಲಣಾ ಗೌರವ್ದಿಂದಾ ಕೊಡೋದಲ್ವಾ ರಾಸ್ಟ್ರಪತಿಗೋಳು "

" ಹದೆಲ್ಲಾ ಆಯಕಿಲ್ಲಾ ಕಣ್ಲಾ ಕಂಡೂ ಕಂಡೂ ಸಾಕಾಗೋಗದೆ ಇನ್ನೇನಿದ್ರೂ ಹಕ್ಕು ಕೇಳಿ ಪಡ್ಕಂಬುದೇಯ "

" ಹಲ್ಲೂ ಬರೇ ರಾಜ್ಕೀಯ ಹಿದೇಂತ್ಯಾ ? "

" ಎಲ್ಲಾಯ್ಯಾ ಹುಟ್ದೇ ಸಿವಾ ನೀನು ಹಷ್ಟೂ ತಿಳೀದ್ ಬುದ್ದು, ನ್ಯಾಯ ಹಿದ್ರೆ ಹಿಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ವರ್ಸ ಕಾಯಸ್ತಾ ಹಿದ್ರೇನ್ಲಾ ? "

----------------------

" ಹದೇನೋ ಯೋಗ್ರಾಜ ಭಟ್ರ್ ಪಂಚ್ರಂಗಿ ಸಿನ್ಮಾ ಬಂದೈತಂತೆ "

" ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾರೆ ಕಣ್ಲಾ, ಹಾದ್ರೆ ಹವ್ರ ಡೈಲಾಗೈತಲ್ಲ ಹದ್ನ ಕೇಳ್ನೋಡು ಒಸಿ ಏನಾರ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಯೋಜ್ನಕ್ ಬತ್ತದ "

" ನಾವು ಆದಿಬೀದಿಲಿ ಆಡ್ಕತೀವಲ ಹದ್ನೇ ಬರ್ದವ್ರೆ ಕಣಣ್ಣೋ "

" ಕಥೆ ಏನಾರ ಐತೇನ್ಲಾ ಹದ್ರಾಗೆ ? "

" ಜಾಸ್ತಿ ಹೇನೂ ಹಿದ್ದಂಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಸಾನೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಡ್ಗವ್ರೆ "

" ಮಡ್ಗ್ಲಿ ಕಣ್ಲಾ ಹದ್ರಿಂದ್ಲಾದ್ರೂ ಜನ ಕನಡಾ ಸಿನ್ಮಾ ನೋಡ್ತರೆ ಹಿಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬರೀ ತಮ್ಳು ತೆಲ್ಗೇ ಹಾಗಿರೋದು "

"ಹದೇನೋ ಹಿನ್ನೊಂದು ಕರೀಚಿರ್ತೆ ಕೂಡ ಬಂದೈತಂತೆ ? "

" ಹೆಲ್ಲೋ ಅದೂ ಬದ್ಕೈತಂತಾ ಹೀಗಿನ್ಕಾಲ್ದಲ್ಲಿ ? ಹೆಲ್ಲೋ ಉಳ್ಕಂಡಿರಾದು ಕಾಡಿಂದ ತಪ್ಪೊಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು "

" ಹಲ್ಲಣೋ ಅದು ಸಿನ್ಮಾ ಹೆಸ್ರು "

" ಹೇನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ತಾರಯ್ಯ, ಹಾ ಹುಪೇಂದ್ರ ’ಗೋಕರ್ಣ’ ಹಂತಾವ ಸಿನ್ಮಾ ಮಾಡ್ದ್ನಲ್ಲ ಹಾಗ ನಮ್ಮೂರ್ ಅಜ್ಜಿ-ತಾತಂದ್ರು ಗೋಕರ್ಣ ದೂರದೆ ಹಿಲ್ಲೇ ಸಿನ್ಮಾನಾದಾಗಾದ್ರೂ ನೋಡವ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ರಂತೆ, ಏನ್ಕೇಳ್ತೀಯ ಪಾಪ ಅದ್ರಾಗೆ ಇರೋ ಇಸ್ಯಾನೇ ಬೇರೆ ಇತ್ತು, ಸಿವ್ಸಿವಾ ಹಂತಾನೇ ಹಂತೂ ಓಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೂತಿದ್ದು ಬಂದವ್ರೆ "


----------------------

" ಹಣಾ ನಮ್ ರಾಚಂಗೌ ಹಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ವರ್ಕ್ಸಾಪ್ನಾಗೆ ಭಾಳ ವ್ಯವಾರ ನಡ್ದದಂತೆ ? "

" ಹಿದೆಲ್ಲಾ ಮಾಮೂಲೀ ಕಣ್ಲಾ ನಿಂಗೇನೂ ತಿಳ್ಯಾಕಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ್ ನೋಡ್ದ್ರು ಹಿಂತದ್ನೇ ಹಿಡ್ಕಂಬತ್ತೀಯ, ಹಲ್ಲಯ್ಯ ಹವ್ರಗೆ ತಾಕತ್ತಿಲ್ಲ, ತಾಕತ್ತಿದ್ದ್ರೆ ಏನಾರಾ ಸಲ್ಪ ಕೆಲ್ಸಾ ಮಾಡಿರೋರು, ಹವ್ರು ಮಾಡೋರೂ ಹಲ್ಲ, ಮದ್ಯ ಕೈಹಾಕೋ ಜನೀನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಾಕು ನಾಲಾಯ್ಕು ಆ ಪಾಲ್ಟಿ "

" ಓಗ್ಲಿ ಬಿಡು ನಮ್ಗ್ಯಾಕೆ ನಾವೇನ್ ನರ್ಸ್ ಆಯಾಕೋಯ್ತೀವ.... ಆಗೋರ್ ನೋಡ್ಕತರೆ ಬಿಡು "

-------------------------

" ಅಣಾ ಸಲ್ಪ ಸೈಕಲ್ ರಿಪೇರಿ ಇತ್ತು ಹಿಲ್ಲಲ್ಲಾರ ಶಾಪ್ ಹೈತಾ "

" ಹಿಲ್ಲಕಣೋ ನಮ್ ಬಂಗಾರು ಹವ್ರಲ್ಲ ಹವ್ರು ಹವ್ರ ಮಕ್ಳು ಸೇರಿ ಹೊಸ್ತಾಗಿ ಒಂದ್ ಶಾಪ್ ಮಡೀಕಂಡು ಸಾನೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ದ್ರು, ಆದ್ರೂ ಗಿರಾಕಿ ಕುದ್ರಲಿಲ್ಲ......ಮೊದ್ಲೆಂಗೂ ಅಡ್ಡಡ್ಡ ಯಾಪಾರ ಎಲ್ಲಾ ಹಬ್ಯಾಸ ಹಿತ್ತಲ್ಲಾ ಯಾವಾಗ್ ಇರೋಬರೋ ಸೈಕಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಪಂಚರ್ ಆಗೋದ್ವೋ ಸಾಯ್ಲತ್ಲಗೆ ಅಂತಾನೆಯ ಬಾಗ್ಲಾಕ್ಬುಟ್ಟು ದಾರಿನಾಗೆ ತಿರೀಕಂಡಿದ್ರು, ಯಾರೋ ಕೈ ತಾಗ್ಸಿದ್ದೇ ಕಣ್ಲಾ ಮತ್ತೆ ಹೀಗ ’ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಲೌಸ್’ ಶಾಪ್ನಾಗೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕಬುಟರೆ "

" ಹಲ್ಲೇನಾರ ಹಿವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ಸಿಗ್ತದಾ ? "

" ಅಳೇ ಪಿರೂತಿ ಇಸ್ವಾಸ ಇಂದ್ರೊಡ್ತಿ ಕಾಲದ್ದು! ಹೆಲ್ಲಾನಾ ಬರೇ ದುಡ್ಗೇ ಮಾಡಕಾಯ್ತದಾ... ನಟಿ ಮುದ್ಕಾದ್ಮ್ಯಾಕೂ ತಂಗೆ ಹೀರೋಯಿಣಿ ಬೇಕೂಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೇನ್ಲ ....ಹೆಲ್ಲಾ ಅಂಗೇಯ ಮರ್ಕೆಟ್ನಾಗೆ ಚಾಲ್ತಿಲಿರೋರ್ನ ಮಡೀಕತರೆ "

" ಮತ್ತೀಗ ಸೈಕಲ್ ಶಾಪು ? ಬೇರೆ ಯಾರಾನಾ ನಡುಸ್ತರ ? "

" ಅದು ಎದ್ದೋಗ್ ಯಾವ್ಕಾಲ ಆಯ್ತು ನೀ ಹೀಗ್ಕೇಳ್ತೀಯಲ, ಸೈಕಲ್ನೆಲ್ಲಾ ಪುಡಿ ಕಾಸಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಕೂ ಹಾಗ್ದಲೇಯ ಪಂಚರ್ ಹಂಗ್ಡೀಲು ಕಾಸ್ಬರ್ದೆ ಟೆಬಲ್ಲು ಖುರ್ಚಿ ಸಮೇತ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗಂಗೇ ಬಿಟ್ಬುಟ್ಟವ್ರೆ "

----------------------

" ಹಿನ್ನೆನಿಸ್ಯ ಅಣಾ ನಂಗೆ ನೀ ಸಿಕ್ಬುಟ್ರೆ ಹೊಳ್ಳೇ ಸ್ವರ್ಗಾನೇ ಸಿಕ್ದಂಗೆ "

" ಯಾಕ್ಲಾ ಹಂತಾದ್ದೇನ್ಕಂಡೆ ನನ್ತಾವ ? "

" ಒಂದ್ವಾರ್ಕೆ ಸಾಕಾಗ್ವಷ್ಟು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕಬುಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಧಾನ್ಕೆ ಮುಂದಿನ್ವಾರ ಬಂದ್ರಾಯ್ತಲ ಇಂಗೇ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರಾದು "

" ಹಲ್ಲಯ್ಯ ನೀ ಬ್ಯಾಟ್ರೀ ಹಂದಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೂವೆ ನೆಪ್ಪಾಯ್ತು ಆ ಬಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್ ದವ್ರು ೩ ಜಿ ಹಂತ ಏನೇನೋ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಟ್ಟವ್ರಂತೆ "

" ಹಲ್ಲಣೋ ಇರೋ ನೆಟ್ ವರ್ಕೇ ಸರ್ಯಾಗಿ ಕೆಲ್ಸಮಾಡಾಕಿಲ್ಲ ಇನ್ ೩ಜಿ ಬೇರೆ ಕೊಡ್ತರೆ ತಕ ತಕ "

" ಯಾಕೋ ಸರಿಯಾಗ್ ಬರಾಕಿಲ್ಲಾ ಹಂತ್ಯಾ ? "

" ಹಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಗ್ನಾಲ್ ಬತ್ತ ಹಿಲ್ಲಾಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡು, ಎತ್ತಕೇ ಮೂರ್ಗಂಟೆ ಅದಾಗುತ್ಲೂವೆ ನಿನ್ ಎಸ್ರೂನೆಲ್ಲಾ ಕೆಳ್ವಷ್ಟೊತ್ಗೇ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟಾಗೋತದೆ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೀ ಮಾಡೀ ನೀನು ಕಂಪ್ಲೇಟ್ ಕೋಡಾಕೋದ್ರೆ ಹಲ್ಲಿರೋ ಜನ ಫೋನ್ ಎತ್ತಿಟ್ಬುಟ್ಟು ಮ್ಯೂಜಿಕ್ ಹಾಕಿ ಒಂಟೋಯ್ತರೆ ನೀನು ಕಿವಿಮೇಲ್ ಹೂವಿಟ್ಗಂಡು ಮ್ಯೂಜಿಕ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರು "

" ಯಾಕ್ಲಾ ಹಿದ್ನ ಯಾರೂ ಕೇಳಾಕಿಲ್ವಾ ? "

" ಕಳ್ದ ನಾಲ್ಕ್ ತಿಂಗ್ಳಿಂದ ಯೋಳ್ತಾನೇ ಇವ್ನಿ ಇನ್ನೇನು ಬಸ್ರಾದ್ ನನ್ನೆಂಡ್ರು ಅಡದ್ರೂನೂವೆ ಅವರು ಸಮಸ್ಯೆನ ಕಿವಿಗಾಕ್ಕೊಳಾಕಿಲ್ಲ "

" ಮತ್ತೆ ಯಾಕಂತೆ ಹಂತ ಯಾರೂ ಕೇಳೋರಿಲ್ವ ? "

" ಅದೊಂಥರಾ ಅಂಗೇ ಆಗ್ಬುಟ್ಟದೆ, ಬರೇ ಮ್ಯೂಜಿಕ್ ಕಂಪ್ನಿ, ಆದ್ರೆ ಜಾಹೀರಾತ್ಗೇನ್ ಕಮ್ಮಿ ಹಿಲ್ಲ ಬೆಳಗಾಗುತ್ಲೂವೆ ಯವ್ಯಾವ್ದೋ ನಂಬರಿಂದ ಕಾಲ್ ಬತ್ತದೆ, ಯಾರ್ದಪಾ ಹಂತಾ ಅರ್ಜೆಂಟು ಹಂತಾ ತಗಂಡ್ರೆ ಅದೇನೆಲ್ಲಾ ಮ್ಯೂಜಿಕ್ಕು, ಮಾತು ಆಮೇಲೆ ೩-೪ ಮಿನಿಟು ಹಾದ್ಮೇಲೇನೇ ನಿಂಗೊತ್ತಾಗೋದು ಹದು ಬಿ. ಎಸ್. ಎನ್.ಎಲ್ಲು ಹಂತಾವ "

" ಬರ್ಲೇನಣಾ ? ಹಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾಯ್ತವ್ನೆ "

" ಅಂಗಂತ್ಯಾ ? ಆಯ್ತು ಓಗ್ಬುಟ್ಬಾ ಮುಂದಿನವಾರ ಸಿಗವ ಮತ್ತೆ...ಒಸ್ತೇನಾರ ಬಾಟ್ಲು ಗೀಟ್ಲು ಬಂದುದ್ರೆ ಒಸಿ ತಗಂಬಾ ಸಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕಂಡು ಒಂದೆಲ್ಡಗಂಟೆ ಗಂಟ ಹಿಲ್ಲೇ ಹಿದ್ದು ಓಗವ, ನಾವದ್ನ ಕುಡುದ್ರೆ ಸಲ್ಪ ನೀರಾರು ಉಳ್ಕತದೆ ಆಯ್ತಾ ಹಾಂ ಓಗ್ಬುಟ್ಬಾ
"