ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧು, ನಮಸ್ಕಾರ, ವಿ.ಆರ್.ಭಟ್ ತಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ

Wednesday, September 15, 2010

ಪಿರೂತಿ ಮಾಡ್ಲೇನ ಚಿನ್ನ?

ಚಿತ್ರ ಋಣ : ಅಂತರ್ಜಾಲ

ಪಿರೂತಿ ಮಾಡ್ಲೇನ ಚಿನ್ನ?

ಪಿರೂತಿ ಮಾಡ್ಲೇನ ಚಿನ್ನ ನಿನ್ನ
ಪಿರೂತಿ ಮಾಡ್ಲೇನ ?

ಕಾರಿಲ್ಲಾ ಬಂಗ್ಲಿಲ್ಲಾ ಬರಿಗೈ ದಾಸಾ ನಾ
ವಾರೀ ಕಣ್ಣಾಗೊಂದಷ್ಟ್ ನಿನ್ ಕಂಡೇನ
ವಾರಕ್ಮುಂಚೇನೆ ಮನಸ್ಕದ್ಯಲ್ಲ ನೀ
ಯಾರ್ಗೂ ಹೇಳ್ಬ್ಯಾಡ್ ಮತ್ತ ಹಿಂಗೈತಿ ಅಂತ !

ಸಾಲೀ ಕಲಿತಿಲ್ಲ ತಗಿ ವಾಲಿ ಓದಿಲ್ಲ
ನೀಲೀ ಬಣ್ಣದ ಬುಸ್ ಕೋಟು ನನ್ನಾಸ್ತಿ
ಕಾಲ ಹೊಸ್ತಾಗಿದ್ರು ನಾ ಮಾತ್ರ ಹಳ್ಬ
ಗಾಲಿ ಎರಡಾದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಗಾದ್ರೂ ಬದ್ಕೋಣ !

ಅದ್ಯೇನ್ ಮಿಂಚು ಅಂತೀಯ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಾಗ
ಉದ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಸುರ್ರಂತ ಸರಿದಾಂಗ
ಉದ್ಯೋಗ ನಾ ದಿನಾ ಹೀಂಗ ಅದೂಇದೂ ಮಾಡಾಂವ
ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಳಾಗ್ತೀಯೇನ ನನ್ನ ಬದ್ಕೀಗ ?

ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೀ ಆ ಕಡಿ ಹೋಗ್ತೀಯಲ್ಲ
ವೃತಗಿತ ಐತೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ಯಂತಾ ಕೆಲ್ಸ ?
ದೃತರಾಷ್ಟ್ರನಂತೆ ನನ್ ನೀ ನೋಡ್ವಲ್ಯಾಕ ?
ಧೃತಿಗೆಟ್ಟಂವ ಇಂವ ಅಂತ ತಿಳ್ದೀಯೇನ್ ಮತ್ತ ?

ನಿಂಗೀ ಅಂದ್ ಕರೀಲೇನು ಪಿರೂತಿಯಿಂದಾನ ?
ಅಂಗಳ್ದಾ ತುಂಬೆಲ್ಲ ನಿನ್ ಚಿತ್ರ
ನೋಡೇನ !
ಭಂಗಬರದಂಗ ಬಾರ ನೋಡ್ತೀನಾಗಾಗ
ನಂಗೊಮ್ಮಿ ದ್ಯಾವ್ರು ಹರಸಿಲ್ಲ ಅಂವ್ಗೇನೈತಿ ರೋಗ ?

ಅಣ್ಣಾ ಅನಬ್ಯಾಡ್ ಮತ್ತ ತಂಗಿ ನೀನಲ್ಲ
ಸಣ್ಣ್ಕಿದ್ರೂ ನನ್ನಾಕಿ ನೀನೇ ಬಿಲಕುಲ್ಲ !
ಸೊಣ್ಕ್ಮಾತಾಗ ಸಿಟ್ಟಾಗಿ ಸಿಡುಕ್ಯಾಡಬ್ಯಾಡ
ಬಣ್ಣ ಹಚ್ತೀಯೇನ ನನ್ ಬದಕ್ನಾಗ ನೋಡ !