ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧು, ನಮಸ್ಕಾರ, ವಿ.ಆರ್.ಭಟ್ ತಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ

Tuesday, July 26, 2011

ಜಾವದ ಅಪ್ಸರೆ


ಜಾವದ ಅಪ್ಸರೆ

ಮುಂಜಾವಿನ ಘಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಜು ಕವಿದ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ
ರಂಜಿಸಿಹುದು ಹಕ್ಕಿಯದರ ಸುಪ್ರಭಾತವು
ಅಂಜುತಲೇ ಮುಂದೆ ಸಾಗೆ-ನಂಜುಸುರಿದ ಮನಸಿನಲ್ಲಿ
ಸಿಂಜಿನಿಗಳ ಘಲಿರುನಾದ ಸೆಳೆಯುತಿದ್ದಿತು

ಬಡಿತ ತೀವ್ರಗೊಂಡ ಎದೆಯ ಕದವ ತಟ್ಟಿ ಬಂದೆನೆನುತ
ಕಡಿತವಿರದ ಪ್ರೀತಿ ಬಯಸಿ ನನ್ನ ಮುಂದಕೆ
ಹಿಡಿತ ತಪ್ಪಿ ಮನವದಲ್ಲಿ ಕುಡಿದ ಮಂಗನಂತೆ ಕುಣಿದು
ನಡತೆ ಸರಿಯೆ ನೋಳ್ಪ ಪರಿಯ ಮರೆತು ಹಿಂದಕೆ

ಕಮಲಮುಖಿಯ ಮೊಗದಲೆರಡು ಚಿಕ್ಕಚಿಕ್ಕ ಕಮಲವರಳಿ
ವಿಮಲ ಮನದ ಭಾವಬಣ್ಣ ಹೊರಗೆ ಸೂಸುತ
ಸುಮಲತೆಗಳು ಬಾಗಿ ಬಳುಕಿ ಮರವನಾತು ಬದುಕಬಯಸಿ
ಅಮಲುತರುವ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬೆಳಗಿನಲ್ಲಿಯೇ !

ಯಾವ ಶಿಲ್ಪಿ ಕಡೆದನವಳ ಜೀವಸವೆದು ಜೀವತುಂಬಿ
ದೇವಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದ ಚಲುವಿನಪ್ಸರೆ
ಮಾವ ನಿನ್ನ ಮಗಳು ನನಗೆ ಎನಲು ಮನದಿ ಭಯವುತುಂಬಿ
ಜಾವದಲ್ಲೆ ಕದ್ದು ನಡೆವ ನೇಮದಕ್ಕರೆ !

ಮೂರುಲೋಕಕೆಲ್ಲ ಗಂಡ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಕೆಯೆದುರು
ಪಾರಿಜಾತ ತರುವ ಗೊಲ್ಲ ತಾನು ಎನುತಲಿ
ಸೂರೆಹೊಡೆಯೆ ಮೈಯ್ಯ ಸುಖವ ದೂರದಲ್ಲಿ ಯಾರೊ ಕಂಡು
ಹಾರಿಬಿದ್ದ ಮಂಚದಲ್ಲಿ ಕನಸು ನಗುತಲಿ !