ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧು, ನಮಸ್ಕಾರ, ವಿ.ಆರ್.ಭಟ್ ತಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ

Saturday, December 5, 2009

ಆತ್ಮಾನುಸಂಧಾನಆತ್ಮಾನುಸಂಧಾನ


ನಿತ್ಯಸುಖಿಯಾಗು ನೀ ಸತ್ಯಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ
ಹುಚ್ಚುಹರಿಯಲು ಬೇಡ ಓ ನನ್ನ ಮನವೇ ...

ಹತ್ತಾರು ಯಂತ್ರಗಳ ಮತ್ತಾರು ಮಂತ್ರಿಗಳ
ಗತ್ತಿನ ಕಾರುಬಾರಿದು ಮಿಥ್ಯಶಾಲೆ |
ಎತ್ತಹೋದರು ನಿನಗೆ ಹತ್ತಿ ತುಳಿವ ಪರೀಕ್ಷೆ
ಸುಸ್ತು ಬೀಳಲು ಬೇಡ ನಿನಗಿದೋ ಓಲೆ ||

ಹಿಂದೆ ನೀನೆಲ್ಲಿದ್ದೆ ಮುಂದೆ ನೀನೆಲ್ಲಿರುವೆ
ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಕುಳಿತು ಯೋಚಿಸು ನಿನ್ನ ಇರಹು|
ಇಂದು ನಿನ್ನೆಯದಿರಲಿ ಮುಂದೆ ನಾಳೆಯದಿರಲಿ
ಎಂದೂ ತಿಳಿಯದು ನಿನಗೆ ಈ ಪಾಕಶಾಲೆ ||

ಕಮ೯ಬಂಧನದಿಂದ ಬಂಧಿಯು ಈ ಗೂಡಿನಲಿ
ಮಮ೯ವರಿಯದೆ ನೀನು ಮತಿಭ್ರಮಣೆಯಲ್ಲಿ|
ಪಂಡಿತರು ಜ್ಯೋತಿಷರು ವೈದ್ಯರಾದಿಯ ತೆರದಿ
ಹಲವು ಹಂಬಲಿಸಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟುವೆಯ ಭರದಿ ?

ಚಂದದಲಿ ಸೇರುವರು ಬಂಧುಭಗಿನಿಯರೆಲ್ಲ
ತಿಂದುಂಡು ನಲಿದಾಡಲಿರಲು ಧನಕನಕ !
ಸಂದು ಹೋಪುದು ಕಾಲ ಸವೆದು ಹೋಪುದು ಕನಕ
ಅಂದಿನಲಿ ಯಾರಿಲ್ಲ ನೀನೊಬ್ಬ ತಿರುಕ ||

ಯಾರೂ ಕಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಯಾರೂ ಕರುಬುವುದಿಲ್ಲ
ಯಾರಿಗೂ ಯಾರು ನಿಜವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ |
ದಾರಿ ನಿನಗಿಹುದೊಂದೆ ಮಾರಜನಕನ ಕರುಣೆ
ಮೀರಿ ಎಲ್ಲೆಯ ಹಾರು ತೋರಿಬರ್ಪುದು ಬೆಳಕು||


Thursday, December 3, 2009

ಬನ್ನಿ ನಿಮಗಿದೋ ಸ್ವಾಗತ
ನನ್ನ 'ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಕ್ರಮಿಸುತ
ಮುನ್ನ ನಿಮ್ಮಲಿ ಭಿನ್ನಹ :
ಮನ್ನಿಸಿರಿ ನಿಮ್ಮಭಿಮತ