ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧು, ನಮಸ್ಕಾರ, ವಿ.ಆರ್.ಭಟ್ ತಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ

Monday, September 6, 2010

ಬೀಸಿ ಬಂದ ಮಂದಮಾರುತ


ಬೀಸಿ ಬಂದ ಮಂದಮಾರುತ

ಬೀಸಿ ಬಂದ ಮಂದಮಾರುತ
ನೇಸರನು ಉದಿಸೆ
ಪೂಸುತಿದ್ದ ಪರಿಮಳಾಮೃತ !

ಏಸು ದಿನವು ಕಳೆದವಿಲ್ಲಿ
ಭೂಸುರರು ನಾವ್ ನಲುಗಿಹೋಗಿ
ಕೂಸುಗಳವು ಆಡುವಂತೆ
ಹಾಸಿ ಪಾರದರ್ಶಕದಲಿ !

ಸೋಸುತಿದ್ದ ರೈತಜನಕೆ
ಬೀಸದೇ ಆ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ
ಕೇಸರಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಗಂಧ
ಈಸು ದಿನಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಇತ್ತ !

ಕಾಸು ಇರುವ ಜನರು ತಮ್ಮ
ತ್ರಾಸು ಕಳೆಯಲೆಂದು ಪಂಕ
ಬೀಸಿಕೊಳಲು ವಿದ್ಯುತ್ತಿರದೆ
ಬೇಸರಾಗಿ ಕುಳಿತವೇಳೆ !

ಸಾಸಿರದಾ ದೇಶಗಳಲಿ
ಬೀಸಿ ಬೀಸಿ ಹಸಿದು ತನ್ನ
ಭೂಸತಿಂದು ದಣಿವು ಮರೆಯೆ
ಆಸುರೇಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ !

ವಾಸಿಯಾಗದಂತ ರೋಗ
ಘಾಸಿಗೊಳಿಸೆ ಹಲವು ಜನರ
ವಾಸುಕೀಶದಯದಿ ಬೀಸಿ
ವಾಸಿಮಾಡಲೆಂದು ಬಯಸಿ !