ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧು, ನಮಸ್ಕಾರ, ವಿ.ಆರ್.ಭಟ್ ತಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ

Wednesday, December 8, 2010

’ಸೋಹಂ’ ಭಾವ


’ಸೋಹಂ’ ಭಾವ

’ ಸೋಹಂ’ ಎಂಬ ಭಾವದಿಂದ
ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಆಡುತಿರುವೆ
ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಯಾರು
ನನ್ನ ಊರು ನನ್ನ ಕೇರಿ
ನನ್ನ ಮೂಲ ಹೇಳೆಯಾ ?

ಭುವಿಯ ದೇಶ ನೆಲದಮನೆಯು
ಜಗದ ಗುಡಿಯು ಗಡಿಯು ನನಗೆ
ಅದಕು ಮೀರಿ ದೂರವೆಲ್ಲೋ
ನನ್ನ ತಾಣ ನೆಲೆಸಿದೆ
ಅದನು ತಿಳಿಸಬಾರದೇ?

ದೇಹದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಬಿಟ್ಟು
ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ತೆರದಿ
ಜೀವ ಭಾವಗಳನು ಮಿಳಿಸಿ
ನಡುವೆ ತಂತಿ ಮೀಟಿದೆ
ಬದುಕ ರಾಗ ಹಾಡಿದೆ !

ಅರಿವಿನೊಂದು ಕೊಳದ ಮಧ್ಯೆ
ಬಿಳಿಯ ಹಂಸವೊಂದು ತೇಲಿ
ಆಚೆ ಈಚೆ ತೆವಳಿ ತೀಡಿ
ತೆರೆದಕಣ್ಣಿನಿಂದ ರವಿಯ
ಸತತ ನೋಡುತಿರುವುದೇ ?