ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧು, ನಮಸ್ಕಾರ, ವಿ.ಆರ್.ಭಟ್ ತಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ

Sunday, December 5, 2010

ಸಮಾಜಿಕ ಖಂಡನೆ


ಸಮಾಜಿಕ ಖಂಡನೆ

ಗುಂಡು ಕಲ್ಲನು ಕಟ್ಟಿ ತಳ್ಳುವುದು ನೀರಿನಲಿ
ಭಂಡ ಲೋಭೀ ಧನದ ತುಂಡೂ ವ್ಯಯಿಸದನ
ಉಂಡು ಮರೆತುಜ್ಜುಗವ ಮಲಗುವ ಭಿಕಾರಿಯಂ
ಕಂಡೊಡನೆ ಖಂಡಿಸೈ | ಜಗದಮಿತ್ರ

ಗಂಡತಾನೆಂದೆಂಬ ಹಮ್ಮು ಬಿಮ್ಮಲಿ ಬೀಗಿ
ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆದರಿಸುತ ಗೃಹದಿ ಉರಿಯುವನ
ಮೊಂಡುಬುದ್ಧಿಯ ತೋರಿ ಮಕ್ಕಳನು ಹಿಂಸಿಪನ
ಬಂಡೆದ್ದು ತಿದ್ದುವುದು | ಜಗದಮಿತ್ರ

ದಂಡೆದ್ದು ಅಪ್ಪಳಿಸಿದಾ ಕಷ್ಟಗಳ ಸಹಿಸಿ
ಪುಂಡ ಮಗನಂ ಕಂಡು ನೊಂದ ಪಾಲಕರ
ಕೊಂಡೊಯ್ದು ವೃದ್ಧರಾಶ್ರಮಕಟ್ಟಿ ಬರುವಂಥ
ಗಂಡನ್ನು ದೂರವಿಡು | ಜಗದಮಿತ್ರ

ಚಂಡತಾನೆಂದೆನುತ ಕೊಲೆಸುಲಿಗೆ ಮಾಡುವನ
ಹಿಂಡು ಜನರೊಡನಾಡಿ ಭರದಿ ನಿಗ್ರಹಿಸಿ
ಅಂಡುಮುರಿಯುವ ರೀತಿ ಎರಡಿಟ್ಟು ಕಲಿಸುವುದು
ಗಂಡುಗಲಿಗಳು ಸೇರಿ | ಜಗದಮಿತ್ರ

ಉಂಡು ದೇಹದ ಸುಖವ ಮಗುವನ್ನು ಕರುಣಿಸುತ
ಕಂಡೂಕಾಣದೆ ಓಡ್ವ ನಜಭಂಡನವನ
ಮಂಡೆಬಿಸಿ ಮಾಳ್ಪಂತೆ ಹಿಡಿತಂದು ಥಳಿಸೊಮ್ಮೆ
ಗಿಂಡಿಯಲಿ ಧಾರೆಯೆರೆ | ಜಗದಮಿತ್ರ

ಮಂಡಿಯಲಿ ಕಲಬೆರಕೆ ಮಾಡುತ್ತ ಮಾರುವರ
ಕಿಂಡಿಯಲಿ ಪರಿಕಿಸುತ ಕರೆತಂದು ಸಭೆಗೆ
ದಂಡವಿಧಿಸುತ ತಿಳಿಸಿ ಮುಂದಿರ್ಪ ಹಾದಿಯಲಿ
ಗುಂಡಿಗೆಯ ಸರಿಗೊಳಿಸು | ಜಗದಮಿತ್ರ

ಕಂಡ ಭೂಮಿಯಭಾಗ ತನ್ನ ಬಳಗಕ್ಕಿರಿಸಿ
ಹುಂಡಿಯಲಿ ಲಂಚವನು ಪಡೆದು ಆಳುವರ
ಚಂಡುಬುಗುರಿಯನಾಡೆ ಕಳಿಸು ಕಾರಾಗೃಹಕೆ
ದುಂಡಗಿನ ನಗುಮೊಗದಿ | ಜಗದಮಿತ್ರ