ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧು, ನಮಸ್ಕಾರ, ವಿ.ಆರ್.ಭಟ್ ತಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ

Thursday, September 16, 2010

ನಾ ಡೊಂಕಾದರೆ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಡೊಂಕೇ ವಿಠಲಾ ?ನಾ ಡೊಂಕಾದರೆ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಡೊಂಕೇ ವಿಠಲಾ ?


" ಅಣಾ ಹಬ್ಬ ಮುಗೀತಾ ? "

" ಹೂಂ ಮುಗೀತ್ ಕಣಪ್ಪಾ...ವಾರಾ ಕಳ್ದೋತಲ್ಲ ಎಂಗಿದೀಯ ? "

" ಏನಿಲ್ಕಣಣ್ಣಾ ಇಂಗೇ ಇವ್ನಿ...ಅಣಾ ಅಲ್ಲಾ ರಾಚಂಗೌನ ಮನೆಕ್ಕಳ್ಸವ್ರಂತೆ ? "

" ಏನ್ಲೇ ನಿಂಗೇನ್ ಬೇರೆ ಮಾತೇ ಇಲ್ವೇನ್ಲಾ ? ಇಂತದ್ದೇ ತಕಂಬತ್ತೀಯಲ್ಲ...ಹೌದು ಓದ್ರು ಹೇನಾಯ್ತೀಗ ? "

" ಪಾಪಾ ಅನ್ನುಸ್ಬುಡ್ತು ಕಣಣ್ಣಾ, ಏನೋ ಕೈ ಹಾಕ್ಬುಟ್ಟವ್ರೆ...ರೇಣುಕ್ನ ಥರ ಪಾಲ್ಟಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ....ಓಕ್ಕಳ್ಳಿ ಬುಡು ಇನ್ನೇನಾತದೆ ನೋಡನ "

" ಅಣಾ ಎಂತೆಂತಾ ಕುರಿ ಮೇಯ್ಸ್ಕಂಡ್ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಗೊಳಾಗವ್ರೆ ನೀನು ಒಂದ್ಕಿತಾ ನಿಂತ್ಕೊಬಾರ್ದಾ ? "

" ಹೋಗಲೇ ಹೋಗೋ ನಾನೇನು ಬಿಡ್ತೀನಾ ಮುಂದಿನ್ಸಲ ದೇಸ್ಪಾಂಡೇ ಹಿಡ್ಕಂಡು ನಿಲ್ಲಾಕಿಲ್ಲಾ ನಾ ಗಂಡಸೇ ಹಲ್ಲಾ ಹನ್ನು "

" ಇಂಗ್ ಬಾ ನಂಗೂ ಬಾಳಾ ಖುಸಿ ಆಯ್ತು ಕಣಪ್ಪೋ ಅಣಾ ನನ್ ಮಾತ್ರ ಮರ್ತಾಕ್ ಬುಟ್ಟೀಯ ಏನಾರಾ ವರ್ಗಾವರ್ಗೀ ಯವಾರಾ ಬತ್ತದಲ್ಲ ಒಸಿ ಚಿಲ್ರೆ ಕಾಸಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕಣಕೆ ಸಲ್ಪ ಎಲ್ಪ್ ಮಾಡು ಬುದ್ಧಿ ಇರ್ಲಿ "

" ನಿನ್ ಕಡೆ ಹೋಟರ್ಸ್ ಎಸ್ಟ್ ಮಂದಿ ಅವ್ರೆ ? "

" ಲೂಸ್ ಮಾದ, ಸೀನ, ಮಾದೇಸ, ಯೆಂಕಿ, ರಮೇಸ, ಸತೀಸು, ಕೇಬಲ್ ವಾಸು, ಆಪಲ್ ಮಂಜ, ಕೋಳಿ ಹನ್ಮಂತು.....ಓ ಸುಮಾರು ೨೦೦-೩೦೦ ಮಂದಿ ಆಗೋತರೆ "
" ಅವ್ರ್ನೆಲ್ಲಾ ಕರ್ಕಂಬಾ ಆಮೇಲೆ ಕೂತು ಮಾತಾಡವ "


--------------


" ಅಣಾ ತುಪ್ಪ ಹಾಲಪ್ಪಂದೇ ಅಂತೆ "

" ಹಯ್ಯೋ ಸಿವಾ ನಿಂಗಿನ್ನೂ ಹನ್ಮಾನನೇನ್ಲಾ ? ಹಾಲಪ್ಪ ಬೋ ಉಸಾರು ಆದ್ರೂ ತುಪ್ಪ ಬಿದ್ದು - ತಿಂಗ್ಳಾಗದೆ ಇನ್ನು ಅದ್ರ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಾಕಾಯಕಿಲ್ಲ ಹಂತ ಕೂತ್ಗಂಡು ಈಗ ತಲೆ ಕೆರೀಕತವ್ನೆ "

" ಯಾಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಸ್ಕೊಟ್ಟು ತಪ್ಪಸ್ಕೊಳಾಕಿಲ್ವ "

" ಅದು ಮೊದ್ಲಾದ್ರೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು... ಎಂಕಟೇಸು ಅದಕ್ಕೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು... ವಯ್ಯಾ ಕೇಳೀ ಕೇಳೀ ಸುಸ್ತಾದ ಈವಯ್ಯ ಹಾಗ ಜಗ್ಲಿಲ್ಲ "

" ಈವಯ್ಯಂಗೆ ಇಂಗಾಗೋತದೆ ಹಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೇನಾರ ಮಾಡಿರ್ವ ಹಲ್ವೇನಣ ? "

" ಹಿಲ್ಲಾ ಕಣ್ಲಾ ಮನ್ಸನೂ ಸಣ್ ಕುಳ ಆಲ್ಲ..ಸಾನೆ ದೊಡ್ ರಕಂ ಕೇಳ್ಯವ್ನೆ ...ಅದ್ಕೇಯ ಪಾಲ್ಟಿ ಸುಮ್ಕೇ ಒದೀತಾ ಇತ್ತು "

" ಮುಂದೇನಾತದೆ ಹಂತೀಯ "

" ನೋಡ್ತಾಯಿರು ಏನಾತದೆ ಹಂತಾ ನಂಗೂ ಗೊತ್ತಾಯಾಕಿಲ್ಲ ... ಹೇನೋ ನಡೀತದೆ ಹಂತಾ ಕಾಯ್ತಿವ್ನಿ... ನಡೀಲಿ ಬುಡು ನಂಗೆ ನಿಂಗೆ ಒಂದ್ಕಿತಾ ಗುಂಡಾಕಂಡು ಮಜಾತಗಳಕಾದ್ರೂ ಇಸ್ಯಾ ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪಾ "

" ಹಂತೂ ಹಾಲಪ್ಪನ್ ತುಪ್ಪ ಜಾರಿ ರೊಟ್ಟೀಗ್ ಬಿತ್ತು ... ಕೇಸು ಹುಲ್ಟಾ ಅಂತೀಯ ಓಗ್ಲಿ ಬುಡು "

-------------

" ಅಣಾ ನಯನತಾರಾ ಮದ್ವೆ ಹಂತೆ ? "

" ಅಂಗಂದ್ರ ಯಾರ್ಲಾ ? "

" ತಮ್ಳು ಫಿಲ್ಮ್ನಾಗೈತಲ್ಲ ಹೀರೋಯಿಣಿ ಹವ್ಳು ಕಣಣ್ಣಾ "

" ಔದಾ ... ಯಾರನ್ ಮದ್ವೆ ಆಯ್ತವ್ಳಂತೆ ? "

" ಪ್ರಭುದೇವ ಹಿದಾನಲ್ಲ ಅವುನ್ನಾ "

" ಪ್ರಭುದೇವ ಕನ್ನಡದ ಹುಡ್ಗಾ ಅಲ್ವೇನ್ಲಾ ? "

" ಔದ್ಕಣಣ್ಣಾ...ನಮ್ಮ ಮೂಗೂರು ಸುಂದ್ರಪ್ಪೋರದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮಗ "

" ಮತ್ತೆ ಆಗ್ಲಿ ಬುಡು ಒಳ್ಳೇದಾತಲ್ಲ "

" ಅದಲ್ಲ ಇಸ್ಯ ಕಣಣ್ಣಾ... ಹಿನ್ಮೇಲೆ ಆಯಮ್ಮ ಯಾವ ಸಿನ್ಮಾದಾಗೂ ನಟ್ಸೋ ಆಗಿಲ್ವಂತೆ "

" ಹಾಗ್ಲಿ ಹದಕ್ಕೇನಂತೆ ..ಲಗ್ಣ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕ್ಯಂಡ ಮ್ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಕೇ ಇರ್ಬೇಕಪ್ಪ "

" ನನ್ನಂತಾ ಪಡ್ಡೆ ಐಕ್ಳುಗಳ ಗತಿ ಏನಣಾ ...ಟೆಂಟಾಗೊಂದಷ್ಟು ತಮ್ಳು ಸಿನ್ಮಾ ನೋಡಿ ಬೋ ಖುಸಿಯಾತಿತ್ತು "

" ಓಗ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಾಕು ಒಂದೋದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಬತ್ತದೆ ಹೆಂತೆಂತಾ ಫಿಗರ್ ಗಳವ್ರೆ ಯಾಕ್ತಲೆಕೆಡ್ಸ್ಕತೀಯ "


--------------

" ಊರ್ನಾಗೆ ರೌಂಡೊಡ್ದು ಕಾಸ್ ತಕಂಬರ್ಲಿಲ್ವೇನ್ಲಾ ಗಣೇಶನ ಇಡಾಕೆ ? "

" ಹೂನಣಾ ನಮ್ಮೈಕ್ಳು ಓಗ್ಯವೆ "

" ಹೆಷ್ಟಾಯ್ತು ಕಲೆಕ್ಸನ್ನು "

" ಹಿಲ್ಲೀಗಂಟ ೨೫೦೦೦ ಆಗೈತೆ...ಹಿನ್ನೂ ಬಾಳ ಬರೋದವೆ ಅಂದವ್ರೆ "

" ನೋಡಪಾ ಸಲ ನಂಗಂತೂ ಎಲ್ಡೆಲ್ಡ್ ದಿನ ಪಾಲ್ಟಿ ಬೇಕು...ಸಾನೆ ಬೇಜಾರಾಗೋಗದೆ "

" ನಮ್ಮೈಕ್ಳು ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ಗೋಗಿ ಲೈವ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ನೋಡವ ಅಂತವ್ರೆ ಕಣಣ್ಣೋ "

" ಮತ್ತೆ ಹಿಲ್ಲೀ ಖರ್ಚು ಕಳ್ದ್ ಮ್ಯಾಕೆ ನಮ್ಕೈನಾಗೇನಿರತೈತೆ ಹಂತೀಯ ? "

" ಹೇನಣಾ ನೀ ಇಂಗಂತೀಯ ಹೇನಿಲ್ಲಾ ಹಂದ್ರೂ ಕೊನೇಪಕ್ಸ ೩೦ ಸಾವ್ರ ಉಳ್ಸ್ಕೋಬೇಕಣ...ಪಾಪ ಪಡ್ಡೆಗೋಳು ಕಾಯ್ತಾ ಅವೆ "

" ಏನೋ ಅಂಗೊ ಇಂಗೂ ಮಾಡಿ ಗಣೇಶನ್ನ ಇಟ್ಟಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಬುಟ್ಟು ಡಂ ಅನ್ಸ್ಬುಡಿ ಅತ್ಲಾಗೆ...ಹಾಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕಳವ "


--------------

" ಅಣಾ ಆಟೋ ಮೀಟರ್ನ ಟ್ಯಾಂಪರ್ ಮಾಡಿ ಕಾಸು ಎಗುರ್ಸುದ್ರೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಜೈಲಂತೆ "

" ಗೊತ್ತದೆ ಕಣಪ್ಪಾ ಹಿವ್ರ ಹಾರಂಭ ಸೂರತನ ನಾವ್ಕಂಡಿಲ್ವಾ....ಯೋಳ್ತಲೇ ಇರ್ತರೆ... ಆಮ್ಯಾಕಾಮ್ಯಾಕೆಮಾಮೂಲಿಸುರುಹಚ್ಚುತ್ಲೂವೆ ಹೆಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಟೊತದೆ "

" ಹದ್ಕೂ ಮಾಮೂಲಿ ಬೇರೆ ಅಚ್ತಾರಾ "

" ಯಾವ್ದಕ್ಕೇ ಹಾಗ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸೆ ಪಕ್ಸೆ ದಂಡ ಹಂತೆಲ್ಲಾ ಬಂದ್ಮ್ಯಾಗೆ ಮಾಮೂಲಿ ಐತೆ ಹಂತ್ಲೇ ಲೆಕ್ಕ.... ಸರಕಾರೀ ಕಾಯ್ದೆ ಮುಂದಗಡೀಕಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಮಾಮೂಲಿಯವ್ರ ಕಾಯ್ದೆ ಅದಾಗ್ಲೇ ಒಳೀಕೋಗಿ ಕೂತ್ಬುಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಕಣ್ಲಾ... ಹೆಲ್ಲೋ ಸಾವ್ರಕ್ಕೊಂದ್ ಕೇಸ್ನ ಇಡ್ದೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತರೆ... ಟಿವಿನಾಗೆ ತೋರ್ಸದ್ಮ್ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟಾಕ್ತರೆ ಹೆಲ್ಲಾ ನಾಟ್ಕ "

" ಹಲ್ಲಣಾ ಆಟೋದವ್ರು ಕರದ್ರೆ ಅಲ್ಲೀಗ್ ಬರಾಕಿಲ್ಲ ಹಿಲ್ಲೀಗ್ ಬರಾಕಿಲ್ಲ ಹಂತಾರಲ್ಲ ಇದ್ಯಾವ ನ್ಯಾಯ ? "

" ಅದೆಲ್ಲಾ ನಡೀತದೆ ಯಜಮಾನ್ ಅವ್ರಿಸ್ಟ ಬಂದ್ಕಡೆ ಹೋಯ್ಕತರೆ ನೀನ್ಯಾರು ಕೇಳಕೆ... ಬಂದ್ರೆ ಓಗು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನಾಕ್ಕೊ "

" ಅಣಾ ಬಸ್ರಿದೀರೆಲ್ಲಾ ಅರ್ಜೆಂಟ್ನಾಗಿರ್ತರೆ ಟೇಮ್ನಾಗೂ ಹಿವ್ರು ಕೈ ತಿರುಗುಸ್ಬುಟ್ರೆ ? "

" ಬಸ್ರಿದೀರ್ನ ಕೇಳ್ಬುಟ್ಟು ಆಟೋ ಮಡಗವರೇನ್ಲಾ ...ಪಾಪ ಹವ್ರಗೆ ಹವ್ರದೇ ಚಿಂತೆ....ನಿಂದೊಂದ್ ಗೋಳು "


--------------

" ಅಣಾ ಬೆಂಗ್ಳೂರಗೆ ಕುಡ್ಯಕೆ ನೀರಿಲ್ಲ ಹಂತ ಯೋಳಿದ್ಯಲ "

" ಔದು ಯೇನಾಯ್ತೀಗ ? "

" ನಮ್ಮಂಜವನಲ್ಲ ಅವ್ನ ಬಾಮೈದ ಸಾನೆ ನೀರ್ ಸಪ್ಲೈ ಬಿಜ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತವ್ನಂತೆ "

" ಮಾಡ್ಲಿಬಿಡೋ ನಿಂಗೇನ್ ಒಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚಾ ? "

" ಹೆಲ್ಲಾ ೨೦- ೨೦ ಲೀಟ್ರು ಬಾಟ್ಲಿ ತುಂಬ್ಸಿ ಮಡೀಕಂಡು ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಪ್ರಿಂಟಾಕ್ಸಿ ಇಟ್ಕೋಬುಟ್ಟವ್ನಂತೆ... ಬಾಟ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅಚ್ಚದು ಕಳ್ಸದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅಚ್ಚದು ಕಳ್ಸದು "

" ಮಾಡ್ಲಿ ಬುಡಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಹದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಿಂಗೊತಾಯಾಕಿಲ್ಲ ಹಸ್ಟೇಯ "

" ಹಲ್ಲಣಾ ಹೆಂತೆಂತಾ ಕಂಪ್ನಿ ಮಡಗವ್ರೆ ಹವ್ರೆಲ್ಲಾ ಅಂಗೇ ಮಾಡಾರಾ ? "

" ಕೋಕಾಕೋಲಾ ಪೆಪ್ಸಿನಾಗೆಲ್ಲಾ ಹೊಲಕ್ಕೊಡ್ಯೋ ಔಸ್ದೀನ ಸಣ್ಣಪ್ರಮಾಣ್ದಾಗೆ ಆಕ್ತರೆ... ಕೆಟ್ಟೋಗ್ದಿರ್ಲಿ ಹಂತಾವ ಹಿಂತಿಂತದ್ದೆಲ್ಲಾ ನಡ್ದೈತೆ ಹಿದ್ಯಾವ ಮಹಾ ಏಳು "

" ಹಂತೂ ಬಾಟ್ಲಿನಾಗೆ ತುಂಬ್ಸಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅಚ್ಚಿರೋ ನೀರಿನ್ ಕತೆಯೆಲ್ಲಾ ಇಂಗೇಯ ಹನ್ನು... ಕಾಸ್ ಮಾಡಕೆ ಬೇಜ್ಜಾನ್ ದಾರಿ ನೋಡು ಸಿಟಿನಾಗೆ "

" ಹೋಕ್ಕಳ್ಳಿ ಬಿಡು ಸಿವಾ ಜನ ಅಣೇಲ್ ಬರ್ದ್ರೆ ಬದೀಕತರೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸತ್ಕತರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ನೀನ್ಯಾಕಿಸ್ಟು ಬೇಜಾರಾಯ್ತೀಯ ಅಂತೀನಿ "

-------------

" ಅಣಾ ಮಂಗ್ಳಿ ಹವ್ಳಲ್ಲಾ ಹಳ್ವ ಬಿಜ್ನೆಸ್ ನೋಡ್ದಾ "

" ಹೇನಪ್ಪಾ ಹವ್ಳ ಬಿಜ್ನೆಸ್ಸು ಮಾಮೂಲಿ ಮಾಂಸದ್ ದಂದೆನಾ ? "

" ಯೇ ಇಲ್ಕಣಣಾ ಹದು ಬೇರೆ ಇಸ್ಯ ಆತರ ಮಾಮೂಲಿ ಇಸ್ಯ ಹಲ್ಲ "

" ಅಂಗಂದ್ರೇನ್ಲಾ ? "

" ಆಯಮ್ಮ ಮದ್ವೆ ಆಗೋದು ಗಂಡನ್ ಮೇಲೆ ಸುಮ್ಸುಮ್ನೇ ಡೌರೀ ಕೇಸ್ ಜಡ್ಯದು ...ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆಗುತ್ಲೂವೆ ಒಟ್ಟಿಗೇ ಇರಕಾಯಾಕಿಲ್ಲ ಹಂತ ಕೊರ್ಟ್ಗೋಗಿ ಇಚ್ಚೇದ್ನ ಕೇಳದು....ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ಸಿ ಅನ್ನದು"

" ಈಗ ಎಸ್ಟನೇ ಗಂಡ "

" ನಾಲ್ಕ್ನೇದೋ ಹೈದ್ನೇದೋ ಇರ್ಬೋಕು....ನಂಗೂ ಸರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ...ಅವ್ರು ದೂರ್ದ ಊರ್ನಾಗೆ ಗಂಡ್ ಹುಡ್ಕದು ಪ್ರತೀಸಲಿನೂವೆ "

" ಹಯ್ಯೋ ಇದೆನ್ಲಾ ಹಂತಾ ಮಾದೊಡ್ಡ ಇಸ್ಯಾ ? "

" ಪಾಪ ಗಂಡಾದೋನ್ಗೆ ಎಸ್ಟು ತೊಂದ್ರೆ ಯೋಳು ....ಕಾಯ್ದೆ ಐತೆ ಹಂತಾ ಇಂಗೂ ಮಾಡಾರಲ್ಲ ಜನ ಇದಕ್ಕೇನಂತ್ಯ ನೀನು ? "

" ಔದಪ್ಪಾ ಕೆಲ್ವು ಕಾಯ್ದೇನೇ ಹಲವ್ರೀಗೆ ಮುಳುವಾಗದೆ ಎನ್ಮಾಡುದು ಸಮಾಜ ಹಿಂತವ್ರ ಕಂಡ್ರೆ ಸರ್ಯಾಗಿ ಇಡ್ದು ಬಡ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಸ್ಟೇಯ ಇನ್ನಿರಾದು "

-------------

ಕುಮ್ಟಾ ಊರ್ ಗೊತ್ತೈತೇನಣಾ ನಿಂಗೆ ? "

" ಯಾಕ್ಲಾ ಬಡ್ಸಾಮಿ ? "

" ಹಲ್ಲಿ ಈಡಿ ಭಟ್ ಹಂತನ್ನೋ ಪತ್ರುಕರ್ತುನ್ನಾ ಸುಮ್ಸುಕ್ಕೇ ಎತ್ಗೊಂಡೋಗಿ ಒಳಗಾಕಿ ತ್ರಾಸಕೊಟ್ರಂತೆ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪಟ್ರು "

" ಯಾಕ್ಲಾ ಅಂತದೆಂತಾ ಆಗೋಗದೆ ಹಲ್ಲಿ ? "

" ಹೇನಿಲ್ಲಾ ಹೆಲ್ಲಾ ಜಾತೀ ರಾಜ್ಕೀಯ ಎಚ್ಬುಟದೆ....ಒಂದೆರಡು ಹೆಂಗುಸ್ರಿಂದ ಸುಮ್ಸುಮ್ಕೇ ಕಂಪ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ಸ್ಕ್ಯಂಡು ರಾದ್ಧಾಂತ ಮಾಡವ್ರೆ "

" ಹಲ್ಲೂ ನಮ್ ಮಂಗ್ಳಿ ಥರದ ಎಂಗ್ಸ್ರೂ ಅದಾರೇನ್ಲ ? "

" ಯಾಕಿಲ್ಲ ? ಇದ್ಕೂ ಜೋರ್ನ ಎಂಗುಸ್ರವ್ರೆ ಹಂತಾ ತಿಮ್ಮ ಯೋಳ್ದ, ಪಾಪ ಈಡಿಭಟ್ಟು ತಾನಾಯ್ತು ತನ್ ಕೆಲ್ಸಾಯ್ತು ಅಂದ್ಕಂಡಿದ್ದ, ಹಂತೋನ ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಬೈಕ್ ಬೀಳ್ಸಿ ಎತ್ತಾಕೊಂಡೋಗಿದ್ರಲ್ಲ ಹದ್ಕೇಯ ಈಗ ರಜಧಾನೀ ತಂಕ ಕೇಸು ಬಂದದಂತೆ...ಸದ್ಯ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪಟ್ರುನ ಅಮಾನತ್ ಮಾಡ್ಯವ್ರೆ ಹಂತಿದ್ನಪ್ಪ "

" ಮಾಡ್ಲಿ ಬುಡು ಹಿಲ್ಲೇನ್ ಕಮ್ಮಿ ಐತಾ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ ಎಂಬೋ ಬೆಂಗ್ಳೂರಾಗೇ ಹುಡುಗನ ಕಡೆ ದುಡ್ ತಿನ್ಕೊಂಡು ನಂದಿನಿ ಲೇ ಔಟ್ ಠಾಣೆ ಮಂದಿ ಕಳ್ದ್ಸಲ ಅದ್ಯಾವ್ದೋ ಹುಡ್ಗೀ ಲವ್ ಕೇಸ್ನ ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿದ್ರಲ್ಲ...ಹಂಥೋರ್ಗೆಲ್ಲಾ ಸಿಕ್ಸೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಸಿವಾ ಹಿಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಕೇ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಹನ್ನೋದ್ಯಾಕೆ ? "

" ಹಂತೂ ಬೇಲಿನೇ ಹೊಲ ಮೇಯೋ ಕಾಲ ಹನ್ನು "

" ಹೊತ್ತಾತದೆ ಮುಂದಿನವಾರ ಸಿಗುಮು....ಮತ್ತೆ ನಾ ಹೇಳಿದ್ ತಂದ್ಯೇನ್ಲಾ ? "

" ಅಣಾ ...ಹೂತಿಟ್ ಜಾಗ ಮರ್ತ್ಬುಟ್ಟು ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ ಹುಡೀಕಂಡ್ ಕುಂತವ್ನೆ "

" ಓಗ್ಲಿ ಬುಡು ಮುಂದಿನ್ವಾರನಾದ್ರೂ ಮರೀಬ್ಯಾಡ ಸಾನೆ ಮೈಕೈನೋವು...ಒಂದಪಾ ಸಲ್ಪ ಏರಿಸ್ಕ್ಯಂಡು ಗಮ್ಮತ್ತಾಗಿ ಲೋಕಾನೆ ಮರ್ತು ಒಂದಸ್ಟೊತ್ತು ಇದ್ರೇನೆ ಮನ್ಸೀಗೆ ನೆಮ್ದಿ "

" ಆಯ್ತಣೋ ನಾ ಓಯ್ತಿದೀನಿ ಬರ್ಲಾ ? "

" ಹಾಂ "