ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧು, ನಮಸ್ಕಾರ, ವಿ.ಆರ್.ಭಟ್ ತಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ

Tuesday, February 4, 2014

ಸೌಂದರ್ಯಾಲಾಪ

 
ಸೌಂದರ್ಯಾಲಾಪ

ನಿನ್ನ ಮೂಕ ಮನದೊಳಗಿಗೆ ಜೀವವಾಗಿ ಭಾವವಾಗಿ 
ನನ್ನೆ ನಾನು ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ ಭಾರವಾಗಿ ರಾಗವಾಗಿ

ಅಂದು ಬಂದು ಎದಿರೊಳೊಮ್ಮೆ ನಿಂದು ಮುಗುಳ ನಗುವ ಬೀರಿ
ಸಂಧಿಸೆನ್ನ ಕಂಗಳಲ್ಲೆ ಮಾತನಾಡಿಸೊಮ್ಮೆಲೆ
ಸುಂದರಾಂಗಿ ಸರಿದು ಹೋದ ಚಂದವನ್ನು ಮರೆಯಲಾರೆ
ಮುಂದೆ ಭೇಟಿ ಎಂದೊ ಎಂತೊ ಅರಿಯದಾದೆನೀಗಲೆ

ನೂರು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಒಬ್ಬಳನ್ನೆ ನೋಳ್ಪೆನೆಂದು
ತೇರನೇರಿ ಮೆರೆಯ ಹೊರಟ ದೇವದೇವನಂದದಿ
ದೂರ ಸಾಗಿಬಂದಮೇಲೆ ಜಾರಿಹೋಯಿತಲ್ಲೆ ಮನಸು
ಮಾರ ಶರವು ಮೀಟಿ ಹೃದಯವೀಣೆ ತಂತಿ ಬಂಧದಿ

ಅಡವಿಯೊಳಗೆ ತುಡುಗು ಹರಿಣ ಬೆಡಗಿನಿಂದ ಚಂಗನೆದ್ದು
ಅಡಿಗಡಿಗೂ ಜಿಗಿದು ಕುಣಿದು ಹಾರುವಂಥ ಬಯಕೆಗಳ್
ಹುಡುಗಿಯೆನ್ನ ಸ್ವಂತವೆಂದು ಗುಡುಗಿ ಹೇಳುವಾಸೆ ಗೆದ್ದು
ತಡವಮಾಡದಲ್ಕೆ ಹಿಡಿದು ಬಿಡದೆ ತೋಳತೆಕ್ಕೆಯೊಳ್