ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧು, ನಮಸ್ಕಾರ, ವಿ.ಆರ್.ಭಟ್ ತಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ

Saturday, August 21, 2010

ಮೋಡದ ದಿಬ್ಬಣ !
ಮೋಡದ ದಿಬ್ಬಣ
!

ಶುದ್ಧ ಶುಭ್ರ ತಿಳಿ ನೀಲಾಗಸದಲಿ
ಎದ್ದಿದೆ ಮೋಡದ ದಿಬ್ಬಣವು
ಮುದ್ದಿನ ಮದುಮಗನಂತಿಹ ಮೋಡವು
ಗೆದ್ದ ಸಾಹಸದಿ ಮುಂದಿಹುದು !

ತುಂಬಾ ಸಡಗರ ಆಹಾ ಅಬ್ಬರ
ಅಂಬರ ಮೋಡದ ಬಂಧುಗಳು
ರಂಭೆ ಊರ್ವಶಿ ತಿಲೋತ್ತಮೆಯ ಮುಖ
ಹಂಬಲಿಸುವ ಹೆಣ್ ತುಣುಕುಗಳು !

ನಡುನಡು ಮಕ್ಕಳು ನಡೆನಡೆದೋಡುತ
ಹುಡುಗಾಟವ ತಾವ್ ಬಿಂಬಿಸಿವೆ
ಗುಡುಗಿನ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಮಂಗಳ ವಾದ್ಯವು
ಎಡಬಿಡದೆತ್ತಲೋ ಸಾಗುತಿವೆ !

ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯ ಗರತಿಯರಿರುವರು
ನುಣ್ಣನೆ ಜಾರುತ ಮಧ್ಯದಲಿ
ಕಣ್ಣು ಹೊಡೆದು ಕೋಲ್ಮಿಂಚು ಹರಿಸುತಿಹ
ಸಣ್ಣ ಹೊಟ್ಟೆ ಹುಡುಗಿಯರಿಹರು !

ಸಾವಿರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೋಡಜನಂಗಳು
ಆವರಿಸುತ ಬಾನಂಗಳದಿ
ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೆಂಟರು ಈ ಮದುವೆಗೆ
ಜಾವದಲೇ ಬಂದಿಹೆವೆನುತ !

ತುಂತುರು ಹನಿಗಳ ಮಂಗಳ ಸೇಚನ
ನಿಂತಿಹ ಭೂಮಿಯ ಜನಗಳಿಗೆ
ಸಂತೆಯು ಸೇರಿದ ಸಂಭ್ರಮವಲ್ಲಿದೆ
ಅಂತರದಲಿ ತಾವ್ ನೋಡಿದಿರೇ ?

ಹದವೇರಿದ ತಂಗಾಳಿಯು ಬೀಸುತ
ಮುದಗೊಳಿಸುತ ದಿಬ್ಬಣಜನರ
ಚದುರಿದ ಹಲವನು ಒಂದೆಡೆ ಸೆಳೆಯುತ
ಒದಗುತ ಬಡಗಿನ ದಿಕ್ಕಿನಲಿ

ಬೀಗರ ಮುಖದಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯಹೂ ನಗೆ
ಆಗಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅನುರಳಿಸಿ
ಭೋಗಸುವುದಕಿದ ಮನವಿದ್ದರೆ ಸಾಕ್
ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ನೀವ್ ಪರಿಜನರೆ