ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧು, ನಮಸ್ಕಾರ, ವಿ.ಆರ್.ಭಟ್ ತಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ

Friday, November 12, 2010

ಹಾಲುಗೆನ್ನೆ ಸುಂದರಿ

ರಾಜಾರವಿವರ್ಮ ಕೃತ ಚಿತ್ರಕೃಪೆ: ಅಂತರ್ಜಾಲ

ಹಾಲುಗೆನ್ನೆ ಸುಂದರಿ

ಹಾಲುಕೊಡಲು ಬಂದ ಅವಳು
ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಇರಲಿ ಎಂಬ
ಬಯಕೆಯಿಂದ ಬೊಗಸೆಕಂಗಳನ್ನೇ
ನೋಡುತಿದ್ದೆನು !

ಗಾಳಹಾಕಿ ಎಳೆದಳಲ್ಲ
ಮಾಯದಲ್ಲಿ ಅರಿವಗೊಡದೇ
ಗಾಯವಾಯ್ತು ಎದೆಯಲೆಲ್ಲೋ
ಕಾಣದಾಗಿದೆ !

ಎಂಥನಗುವಿನಪ್ಸರೆಯು
ಮಿಂಚಿ ಹಲ್ಲು ತುಸುವೇ ಸಮಯ
ಹೊಂಚುಹಾಕಿ ಎಸೆದಳೇನು

ತನ್ನ ಬಾಣವೆನ್ನೆಡೆ ?

ಜಕಣ ಶಿಲ್ಪಿ ಕಡೆದ ಮೂರ್ತಿ !
ಜತನಮಾಡಿಕೊಳಲು ನನಗೆ
ಅತಿಶಯದಾನಂದ ತರಲು
ಆಕೆ ಬರುವಳೇ ?

ಬೇಕು’ ’ಬೇಕುಎಂಬ
ಒಳಗಿನಾಸೆ
ಹೊರಟು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ
ಹೇಳಿಬಿಡುವೆನೆಂದು ನಡೆಸಿ
ತಾಲೀಮು ಪುನರಪಿ

ಕಾಲ ಕೂಡಿ ಬರುವುದಿತ್ತು
ಹಾಲು-ಮೊಸರು ಉಂಡುಬೆಳೆದ
ಹಾಲಗೆನ್ನೆಯಂಥ ಚಲುವೆ
ಪಡೆಯಲವಳನು

ನಾನು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ
ಆಕೆಯಾಗಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ
ಆಡದೆಯೇ ಹೋದ ಮಾತು
ಕಣ್ಣೊಳಿದ್ದವು !

ಬಾಳನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು
ಅವಳ ಜತೆಗೆ ಕೂತುಕೊಂಡು
ಭಾವಯಾನ ಮೌನದಲ್ಲಿ
ನಡೆಯುತಿದ್ದಿತು

ಹಾಲು ಚೆಲ್ಲಿ ನೆಲಕೆ ಅರ್ಧ
ಕಾಲು ತುಳಿದೆನೆಂದು ಹೆದರಿ
ನೀಲಿಕಣ್ಣ ಬೆಡಗಿ ಜಾರಿ
ತೋಳ ತೆಕ್ಕೆಗೆ

’ಏಳು ಮಗನೇ ತಾಯ ಕರೆಗೆ
ಧಿಮ್ಮನಿಳಿದು ಕನಸಹೊರಗೆ
ಆಲಿಕಲ್ಲ ಮಳೆಯ ನೆನೆದು
ಮನವು ನಲಿಯಿತು !